js通过闭包实现多个相同事件只需绑定一次

// 闭包的使用场景:一个方法要被多次调用,并且共享一个数据

//        防抖和节流
// 自执行函数省去单独调用一次
let addEvent = (function() {
  let obj = {};
  return function(eventName,fns){
    if(obj[eventName] && obj[eventName].length>0){
      obj[eventName].push(fns);
    }else {
      obj[eventName] = [];
      obj[eventName].push(fns);
      // 相当于每次添加一个新事件,则给这个事件绑定对应的事件,因为引用的obj是引用类型,之后每次obj修改,则会同步更新进来
      document.addEventListener(eventName,function () {
        for(let fn of obj[eventName]){
          fn();
        }
      })
    }
  }
})()
addEvent('mouseover',function () {
  console.log("鼠标进入")
})
addEvent('click',function () {
  console.log("click1")
})
addEvent('click',function () {
  console.log("click2")
})
addEvent('click',function () {
  console.log("click3")
})
addEvent('click',function () {
  console.log("click4")
})

?

转载请注明:九层楼 » js通过闭包实现多个相同事件只需绑定一次

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址